Interviu cu Angela Corbett (RO & EN)

Sunt atât de multe revelații în ultima carte încât câteodată mă întreb cum voi reuși să le fac pe toate să încapă într-o singură carte!

 1. The moment of truth. Who is Angela Corbett?

Momentul adevărului. Cine este Angela Corbett?

Oh man! This is hard question! I’m stubborn, blunt, and loyal. I vacillate between wanting to live in the mountains, and at the beach. I love to travel and learn about different cultures. My favorite thing is laughing so hard I can barely breathe. I love dogs, listening to movie soundtracks while I write, and I wouldn’t get any writing done without copious amounts of coffee every day! My favorite movie is The Princess Bride, and I love romance and stories about love.

O vai! Asta e o întrebare grea! Sunt încăpățânată, directă și loială. Oscilez între a vrea să locuiesc în munți și pe plajă. Iubesc să călătoresc și să învăț despre diferite culturi. Cel mai mult îmi place să râd atât de tare încât de-abia mai pot respira. Iubesc câinii, să ascult coloane sonore de filme în timp ce scriu, și nu aș reuși să scriu nimic fără cantități enorme de cafea în fiecare zi! Filmul meu favorit e The Princess Bride, și îmi plac filmele romantice și poveștile despre iubire.

 

2. Share a secret with us. We’ll accept a small but special one.

Împărtășește-ne un secret. Acceptăm și unul mic, dar special.

I have a hidden talent! When I was young, I was a ventriloquist and could speak without moving my lips. I haven’t done it in years, but I was pretty good at the time! I even had a ventriloquist doll that I named Annie!

Am un talent ascuns! Când eram mică, am fost ventrilocă și puteam vorbi fără să-mi mișc buzele. N-am mai făcut-o de ani de zile, dar atunci eram destul de bună! Aveam până și o păpușă ventriloc pe care am numit-o Annie!

3. Does Eternal Starling follow something aspect from mythology?

Nemuritoarea Starling urmărește cumva vreun aspect din mitologie?

I made up the mythology, but I researched various mythologies, cultures, and legends when I was writing the series. I didn’t draw from one thing specifically, but Celtic ideas had a lot of influence on me, as well as certain periods in history.

Am inventat mitologia, dar m-am documentat despre diverse mitlogii, culturi și legende în timp ce scriam seria. Nu m-am inspirat din vreuna în mod special, dar ideile celtice au avut o mare influență asupra mea, precum și anumite perioade din istorie.

4. What were your sources of inspiration?

Care au fost sursele tale de inspirație?

I got the idea for Eternal Starling in pieces. The first came while I was searching for love quotes to use on my wedding invitation. I found the quote by Madame de Staël: “Love is the emblem of eternity. It confounds all notion of time, effaces all memory of a beginning, all fear of an end.” I loved the quote and the idea that love truly lasts forever, and I couldn’t stop thinking about it. I wanted to include it in a story, but couldn’t figure out how. One day I was in my car and Gavin Rossdale’s song, “Love Remains the Same” came on the radio. As I listened to the words of the song and thought about the quote, the idea for Eternal Starling clicked in my head. I came home with notes for the book scribbled on the back of receipts that I had with me in the car. I started writing the book that night.

Ideea pentru Nemuritoarea Straling mi-a venit pe bucăți. Prima a venit în timp ce căutam citate despre iubire pe care să le folosesc la invitațiile pentru nuntă. Am găsit un citat de Madame de Staël: „Iubirea e emblema eternității. Confundă orice noțiune a timpului, face să dispară orice amintire a vreunui început, orice teamă de vreun sfârșit.” Am adorat citatul și ideea că dragostea ține într-adevăr o veșnicie, și n-am putut să nu mă mai gândesc la asta.

Am vrut să-l includ într-o poveste, dar nu știam cum. Într-o zi eram în mașină și la radio cânta melodia „Love Remains the Same” de Gavin Rossdale. În timp ce ascultam versurile melodiei și mă gândeam la citat, ideea pentru Nemuritoarea Starling mi-a răsărit în minte. Am ajuns acasă cu notițe pentru carte scrijelite pe spatele unor bonuri pe care le aveam în mașină. Am început să scriu cartea chiar în noaptea aceea.

5. I simply adore Evie’s personality, is there anyone in your life that helped you shape it?

Ador personalitatea lui Evie, este vreo persoană anume în viața ta care te-a ajutat să o conturezi? Și ai un backstory pentru asta?

Thank you so much! I try to never base a character on someone I know, but I do see a lot of my high school self in Evie. She’s stubborn, outspoken, and doesn’t take crap from anyone. I also like that she likes herself. That was something I struggled with as a young adult, and something I think a lot of people struggle with. I wanted to give Evie that confidence, and hopefully help other women feel just as empowered. I also love riding four-wheelers at the sand dunes, and Evie’s 1966 Ford Mustang is based on my own car. 

Mulțumesc mult! Încerc să nu bazez niciun personaj pe o persoană pe care o cunosc, dar mă regăsesc mult pe mine cea din timpul liceului în Evie. E încăpățânată, spune ce gândește și nu acceptă  mizerii de la nimeni. Alt aspect care îmi place e că se place pe ea însăși. Asta a fost ceva cu care m-am confruntat ca tânăr adult, și ceva cu care cred că multă lume se confruntă. Am vrut să-i ofer lui Evie acea siguranță de sine, și sper că am reușit să ajut alte femei să se simtă la fel de puternice. Îmi mai place și să conduc ATV-uri pe dunele de nisip, așa că mașina Ford Mustang din 1996 a lui Evie e bazată pe propria mea masină.

 
6. Would you say that Alex and Emil are polar opposites, and Evie has to choose between good and evil? Or are we dealing with two identical personalities, that want to reach the same goal but using different methods?

În viziunea ta, Alex si Emil sunt opuși, iar Evie trebuie să aleagă între bine și rău? Sau ne confruntăm cu două personalități identice, care urmăresc același scop prin metode diferite?

I don’t think they’re identical, but I do think Alex and Emil are more alike than even they want to admit. I believe humans are inherently good, but people are excellent at justifying their actions (good or evil) depending on the situation and a person’s point of view. One of the things I’m personally fascinated by is the rationalizations people use to justify their actions during their quest for what they each believe is right. Right/wrong and good/evil can be really subjective depending on perspective. I explore that theme more in book 3 of the trilogy. 

Nu cred că sunt identici, dar cred că Alex și Emil se aseamănă mai mult decât până și ei vor să admită. Cred că oamenii sunt în esență buni, dar și că sunt foarte buni în a-și justifica faptele (bune sau rele), în funcție de situația și de perspectiva unei persoane. Unul din lucrurile care personal mă fascinează e raționamentul pe care oamenii îl folosesc ca să îți justifice faptele în timp ce caută ceea ce ei cred că e bine. Dreptatea/nedreptatea și binele/răul pot fi foarte subiective în funcție de perspectivă. Explorez mai mult această temă în al treilea volum al trilogiei.


7. Have you ever experienced a writer’s block while writing the series? If so, then what was the moment and how did you manage to overcome it?

Ți s-a întâmplat să ai un writer’s block în timp ce scriai seria? Dacă da, care a fost momentul și cum ai trecut peste?

I had writer’s block with this series twice. The first happened after Eternal Starling was released. It was my first book and I didn’t want to screw up the second book, Eternal Echoes. I kept feeling like I had to make it perfect on the first draft. My editor and best friend gave me some advice and told me I had permission for it to not be perfect and imperfect was what a first draft was for. That advice helped me work through the block and get the book done. The second time I had writer’s block happened when my best friend and editor suddenly passed away. I was working on the last Emblem of Eternity book at the time, and the book will forever be tied to her death in my mind. It’s taken me a long time to get back to a place where I’m able to work on it again, but it’s on my writing schedule this year. I’m excited to re-enter Evie’s world and finish the story the way that would have made my best friend proud!

Am avut un writer’s block cu această serie de două ori. Prima dată s-a întâmplat când Nemuritoarea Starling a apărut pe piață. A fost prima mea carte și nu voiam să stric a doua carte, Eternal Echoes (note from Ochi-de-Vultur: Ecouri Nemuritoare/Eterne? Nu stiu daca titlul are deja traducere in romana sau nu). Mă tot simțeam de parcă trebuia să fie perfectă încă de la primul draft (?)(prima ciornă?). Editorul meu și cea mai bună prietenă mi-a dat niște sfaturi și mi-a spus că îmi dă permisiunea să nu fie perfectă și că pentru imperfecțiune există ciorna. Acel sfat m-a ajutat să scap de block și să termin cartea. A doua oară când am avut un writer’s block a fost când cea mai bună prietenă și totodată editor s-a stins brusc din viață. La acea vreme lucram la ultima carte Emblem of Eternity (note: again, nu stiu daca exista inca titlu in romana), iar în mintea mea cartea va fi pentru totdeauna legată de moartea ei. Mi-a luat mult timp să ajung într-un punct în care să pot lucra din nou la ea, dar e pe programul meu de scris pentru anul acesta. Sunt entuziasmată să pătrund din nou în lumea lui Evie și să termin povestea într-un mod care ar fi făcut-o pe cea mai bună prietenă a mea să fie mândră!

8. In Eternal Starling you talk about soul mates and reincarnation. Do you believe in those concepts?

În Nemuritoarea Starling vorbești despre suflete-pereche și reîncarnare. Crezi în aceste concepte?

I believe in the universe, and I believe in something more…I’m just not sure what it is. But I absolutely love the idea of soul mates and reincarnation. There’s something comforting about the thought that we get to come back and find the people we love the most again and again.

Cred în univers, și cred că există ceva mai mult… doar că nu sunt sigură ce. Dar pur și simplu iubesc ideea sufletelor pereche și a reîncarnării. E ceva renconfortant în ideea că ne putem întoarce înapoi și că putem găsi persoanele pe care le-am iubit cel mai mult din nou și din nou.

 

9. If you were able to reincarnate yourself, what would you wish to be?

Dacă ai putea să te reîncarnezi, ce ai dori să fii?

Oooo! This is great! I’ve never been asked this question! I think I might want to be one of my dogs because they’re pretty spoiled!

Oooo! Ce întrebare grozavă! Nu am mai fost întrebată asta până acum! Cred că aș vrea să fiu unul din câinii mei pentru că sunt destul de răsfățați!

 

10. We are very very curious. Have you thought about which actors you’d like to see in the roles of Emil, Alex and Evie?

Suntem foarte foarte curioși. Te-ai gândit ce actori ar putea să îi interpreteze pe Emil, Alex si Evie?

Yes! I had actors in mind when I was writing it! They’re all too old now, LOL! But the actors I always picture in my head when I’m writing are a younger Amanda Crew (Evie), younger Henry Cavill (Alex), and younger Charlie Hunnam (Emil). I have lots of pics of the three of them on my Pinterest page. 

Da! Aveam niște actori în minte în timp ce scriam cartea! Acum sunt toți prea bătrâno, LOL! Dar actorii pe care mi i-am închipuit în timp ce scriam sunt o versiune mai tânără a Amandei Crew (Evie), un Henry Cavill mai tânăr (Alex), și un Charlie Hunnam mai tânăr (Emil). Am o grămadă de poze cu ei trei pe pagina mea de Pinterest. 🙂

11. Is there anything you would like to change about the series? If so, then what would it be?

Ai schimba ceva la serie? Dacă da, ce anume?

Yes! I would have waited until all three books were finished before having Eternal Starling published. That way I could have released them faster!

Da! Aș fi așteptat ca toate cele trei cărți să fie terminate înainte să public Nemuritoarea Starling. În acest fel aș fi putut să le lansez mai repede!

 

12. What are your future plans as an author/a writer? Should we expect other fantasy series, or…?

Care sunt planurile tale de viitor, ca autoare? Să ne așteptăm la alte serii fantastice sau…?

I also have an adult contemporary romance series (The Tempting Series) as well as a funny mystery series (The Kate Saxee Mystery Series) that I’m releasing new books in. I have a gender swapped Beauty and the Beast retelling I’m excited about! It’s a novella and comes out in an anthology with 4 other Beauty and the Beast retellings on June 1st. I also want to start a new fantasy/paranormal series after the Emblem of Eternity Series is finished!

Mai am de asemenea o serie contemporană romantică pentru adulți (The Temptig Series) precum și o serie de mister amuzantă (The Kate Saxee Mystery Series) din care lansez volume noi. Am și o versiune repovestită a basmului Frumoasa și Bestia în care genurile sunt sunt inversate despre care sunt foarte entuziasmată! E o nuvelă și apare într-o antologie cu încă 4 repovestiri ale Frumoasei și Bestiei pe 1 iunie. Vreau de asemenea și să încep o nouă serie fantasy/paranormal după ce Emblem of Eternity e gata!

 

13. Is there any information about the third instalment of the Emblem of Eternity series that you’d be willing to share with us?

E vreo informație despre al treilea volum al seriei Emblem of Eternity pe care ai fi dispusă să o împărtășești cu noi?

There are so many reveals in the last book that I sometimes wonder how I’m going to fit them all into one book! I’m really excited about it, and about Evie’s story. I love watching characters evolve, change, and become, so you’ll see that. And you’ll get a lot more of Evie, Alex, and Emil’s history…and find out a lot of secrets in the process. You’ll also learn who Evie’s soul mate really is!

Sunt atât de multe revelații în ultima carte încât câteodată mă întreb cum voi reuși să le fac pe toate să încapă într-o singură carte! Sunt foarte entuziasmată pentru asta, și pentru povestea lui Evie. Ador să văd personaje evoluând, schimbându-se și devenind (note: aici parcă mai lipseste un cuvant… eu as zice să tai “devenind” in cazul asta), așa că o să vedeți asta. Și veți avea parte de și mai mult Evie, Alex, și trecutul lui Emil… și veți afla o grămadă de secrete în acest timp. Veți afla de asemenea și cine e cu adevărat sufletul pereche al lui Evie!


14. Thank you for the interview, Angela! Do you have a message for the readers of Romania? Or some questions? 

Mulțumim pentru interviu, Angela! Ai un mesaj pentru cititorii din Romania? Sau întrebări?

I just want to say thank you so much to the bloggers and readers who have been so enthusiastic about my books! You’re the reason the series got attention in Romania, and it means the world to me! If you want to connect with me on Twitter, Facebook, or Instagram, I’d love to get to know you more! And thanks so much for the questions and the opportunity to tell you more about my books and characters!

Vreau doar să le ofer un mare mulțumesc bloggerilor și cititorilor care au fost atât de entuziasmați pentru cărțile mele! Vou sunteți motivul pentru care seria a avut parte de atenție in Romania, și înseamnă enorm de mult pentru mine! Dacă vreți să mă contactați pe Twitter, Facebook sau Instagram, mi-ar plăcea foarte mult să ajung să vă cunosc mai bine! Și mulțumesc mult pentru întrebări și pentru oportunitatea de a vă spune mai multe despre cărțile și personajele mele!

Foxy & Ralsie

Împrăștiată, dar creativă, cu nasul în cărți și mereu pe fugă. Încăpățânată și cu un doctorat în Sarcasm. Dușmanul declarat al somnului. Cinefilă de mică, cu căștile în urechi oriunde merge, imaginația o îndeamnă să viseze în cele mai (ne)potrivite momente.

Fetele dispărute din Paris · Pam Jenoff

Sunt momente în care refuz să cred. Refuz să cred ororile săvârșite în războaie. Ura. Furia. Violența. Nepăsarea. Sabotajul. Sunt anumite perioade ale istoriei despre care îmi este foarte greu să citesc: Al Doilea Război Mondial este „slăbiciunea” mea, my Achilles’ heel. Nu știu să explic de ce mă tulbură atât de mult acest capitol din trecut. Istoria e sângeroasă, indiferent ce secol alegi....[Read More]

Fragment în avanpremieră: Sadie, de Courtney Summers

În decembrie, la Leda Edge: Sadie, de Courtney Summers (traducere de Carmen Ion), thrillerul pentru adolescenți care a stârnit cea mai mare vâlvă în 2018! Tradus în peste 15 limbi. Bestseller New York Times. Finalist la GoodReads Choice Awards 2018. Sadie nu a avut deloc o viață ușoară. Rămasă orfană, într-un orășel izolat, a fost silită să aibă grijă nu doar de ea însăși, ci și de surioara sa, Ma...[Read More]

Humanitas și Humanitas Fiction la Gaudeamus 2018

Peste 1000 de titluri, 70 de cărți-eveniment, 28 de lansări, sesiuni de autografe, întâlniri cu scriitori, istorici, editori, traducători, critici literari, actori și jurnaliști celebri Humanitas și Humanitas Fiction vă așteaptă la Gaudeamus 2018, în perioada 14–18 noiembrie, cu evenimentele editoriale ale toamnei, noi titluri de autori români și străini, ediții în limba română ale bestsellerurilo...[Read More]

Noutăţile editurii Cartea Copiilor la Târgul Internaţional Gaudeamus 2018

Editura Cartea Copiilor își așteaptă cu drag prietenii și cititorii la târgul de carte Gaudeamus, care se va desfășura între 14-18 noiembrie 2018, în pavilionul central Romexpo. Standul Cartea Copiilor va avea numărul 239 și se va afla pe nivelul 4,50, iar programul de vizitare a târgului va fi între orele 10:00 şi 20:00. Printre noutățile pe care cititorii le vor descoperi la Gaudeamus 2018 se nu...[Read More]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password

Powered by watch naruto shippuden watch one piece watch one punch man online

Download by Wordpress Nulled Themes Keepvid youtube downloader