Interviu cu Fabio Geda și Marco Magnone (RO & IT)

Să ne imaginăm o lume locuită doar de copii constituie un mod de a-i pune la încercare și de a vedea cum s-ar comporta fără noi.

1. Pentru că suntem curioși și vrem să vă cunoaștem mai bine, să începem cu o întrebare dificilă: cine sunt Fabio Geda și Marco Magnone?

Perche siamo curiosi e vorremo conoscerli meglio, iniziamo con una domanda difficile: chi sono Fabio Geda e Marco Magnone?

Cine suntem? Suntem doi scriitori, doi pasionați de povești, doi temerari care s-au aventurat în scrierea unei saga pentru copii și tineri. Fabio a lucrat în mediul educațional înainte să se dedice scrisului full-time și a publicat, în afară de saga Berlin, alte șase romane. Marco a trăit multă vreme la Berlin, înainte să revină în Italia și să publice câteva cărți de călătorie. Însă numai datorită seriei Berlin a reușit să readucă la viață copilul din el, cel pe care nu l-a uitat niciodată.

Chi siamo? Siamo due scrittori, due appassionati di storie, due temerari che si sono avventurati nella scrittura di una saga per ragazzi. Fabio ha lavorato come educatore prima di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno e ha pubblicato, oltre alla saga Berlin, altri sei romanzi. Marco ha vissuto a lungo a Berlino, prima di tornare in Italia e pubblicare alcuni libri di viaggio. Solo grazie a Berlin però ha trovato il modo di far rivivere il ragazzo che è stato, e che non aveva mai dimenticato.

2. Ne place să colecționăm secrete. Acceptăm unul, de la fiecare dintre voi. Promitem că nu le împărtășim: secretele rămân în România.

I fan collezionano segreti. Accettiamo uno, anche se piccolo, da ognuno di voi. Promettiamo di non condividerlo: I segreti restano in Romania.

Secretul lui Fabio este că adoră să înmoaie focaccia în cafeaua cu lapte.

Secretul lui Marco este că are o „uniformă de lucru“ când este acasă: un halat vechi și foarte urât, de culoare portocalie.

Un segreto di Fabio è che ama inzuppare la focaccia nel caffelatte.

Un segreto di Marco è che ha una “divisa da lavoro” quando è a casa: un vecchio e bruttissimo accappatoio arancione.

Fotograf: Anca Zaharia 

 

3. Cum și de ce ați decis să scrieți seria Berlin împreună?

Come e perché avete deciso di scrivere la serie Berlin insieme?

Să împărțim întrebarea în două: mai întâi de ce am decis să scriem seria Berlin și apoi de ce am decis să o scriem împreună.

De la Percy Jackson la Jocurile Foamei, de la Maze Runner la Divergent, cea mai mare parte dintre scrierile fantasy sau science-fantasy citite de tineri ajung în Italia (și poate și în România) prin intermediul traducerilor. Și astfel ne-am întrebat: de ce nu încercăm și noi? De ce să nu căutăm un Gotham City european care să poată susține un imaginar de acest tip să să nu încercăm să combinăm romanele-saga americane cu capodoperele literaturii pentru tineri de pe vechiul continent? Iată ce este Berlin. Iată din ce impulsuri s-a născut.

Din încercarea de a împleti Jocurile Foamei cu Băieții din Strada Pal, de Ferenc Molnar, sau cu Războiul nasturilor de Louis Pergaud.

De ce am decis să îl scriem împreună? Deoarece este un proiect foarte anevoios. Poate vă interesează să știți și cum lucrăm – ei bine, este destul de simplu: facem împreună tot ceea ce se poate realiza împreună din punct de vedere creativ: discutăm despre intrigă, atât la nivel macro, cât și micro, despre cadrul narativ general, despre conturarea fiecărei cărți în parte sau chiar despre evenimentele conținute într-un singur capitol; ne sfătuim cu privire la personaje, la comportamentele lor, la alegerile acestora. Pe scurt, creăm lumea și locuitorii acesteia. Și facem separat ceea ce presupune liniște, poezie și singurătate, adică scriem. Prima formă a unui roman din serie este scrisă de unul dintre noi, singur, apoi este transmisă celuilalt, care se ocupă de editare, iar din acel punct, citim încrucișat până când obținem o versiune a textului asupra căreia am căzut întru totul de acord.

Dividiamo la domanda in due: prima perché abbiamo deciso di scrivere Berlin e poi perché abbiamo deciso di scriverlo insieme.

Abbiamo deciso di scrivere Berlin perché ci siamo accorti che per qualche motivo noi scrittori europei avevamo regalato ai colleghi americani un intero territorio narrativo, ossia le saghe d’avventura per ragazzi. Da Percy Jackson ad Hunger Games, da Maze Runner a Divergent, la maggior parte delle saghe fantasy o science-fiction lette dai ragazzi arrivano in Italia (e forse anche in Romania) in traduzione. Così ci siamo chiesti: perché non ci proviamo noi? Perché non cerchiamo una Gotham City europea in grado di reggere un immaginario di questo tipo e proviamo a mescolare le saghe americane ai capolavori della letteratura per ragazzi del vecchio continente. Berlin è questa cosa qui. Nasce da questi impulsi. Dal tentativo di mischiareHunger Games con I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnar o con la Guerra del bottoni di Louis Pergaud.

Perché abbiamo deciso di scriverlo insieme? Perché è un progetto molto impegnativo. Forse vi interessa anche sapere come lavoriamo e, be’, è alquanto semplice: facciamo insieme tutto ciò che creativamente è possibile fare insieme: discutere della trama, sia macro sia micro, dell’arco narrativo generale, della scaletta di ogni singolo libro o addirittura degli avvenimenti contenuti in un singolo capitolo; ci confrontiamo sui personaggi, sui loro comportamenti, sulle loro scelte. Insomma, creiamo il mondo e i suoi abitanti. E facciamo separatamente ciò che richiede silenzio, poetica e solitudine: ossia scrivere. La prima stesura di un singolo romanzo è fatta da uno di noi, da solo, che poi lo passa all’altro che ci mette mano in fase di editing, e a quel punto ce lo rimbalziamo fino ad avere una versione perfettamente condivisa del testo.

4. Care sunt sursele voastre de inspirație?

Quali sono le vostre fonti dispirazione?

Come dicevamo nella risposta precedente, le nostre fonti di ispirazione vanno da Hunger GamesI ragazzi della via Pal di Molnar. E poi ovviamente il signore delle mosche di William Golding che per primo inaugurò il filone dei romanzi senza adulti.

După cum am spus în răspunsul de mai sus, sursele noastre de inspirație pornesc de la Jocurile foamei până la Băieții din Strada Pal, de Molnar. Apoi, evident, Împăratul muștelor de William Golding, cel care a inaugurat filonul romanelor fără adulți.

5. De ce v-ați imaginat un virus care atacă doar adulții?

Perché avete immaginato un virus che attacca solo gli adulti?

Faptul de a elimina adulții constituie un mod de a vedea ce anume a rămas în copii din învățătura și din exemplul lor. Să ne imaginăm o lume locuită doar de copii constituie un mod de a-i pune la încercare și de a vedea cum s-ar comporta fără noi.

Eliminare gli adulti è un modo per vedere cosa, del loro insegnamento e del loro esempio, è rimasto nei ragazzi. Immaginare un mondo abitato solo da ragazzi è un modo per metterli alla prova e vedere come si comporterebbero senza di noi.

Fotograf: Anca Zaharia

 

6. În următoarele trei volume vom afla mai multe despre virus? Cine l-a creat sau ce l-a dezlânțuit?

Nei prossimi tre volumi sapremmo di più sul virus? Che cosa o chi lha scatenato?

Cu siguranță că da. Fiecare întrebare își va găsi răspunsul.

Certamente sì. Ogni domanda troverà una risposta.

7. Vi s-a întâmplat să aveți un writer’s block în timp ce scriați seria? Dacă da, care a fost momentul și cum ați trecut peste?

Vi e stato capitato di provare un writer’s block durante la scrittura della serie? In caso affermativo, in quale momento e come lavete superato?

Înainte să ne apucăm de scris am lucrat câțiva ani la construirea poveștii și prin urmare știm exact încotro ne îndreptăm, cum se va dezvolta toată povestea: acest lucru ne-a ajutat să evităm acest blocaj al scriitorului.         

Prima di cominciare a scrivere abbiamo lavorato per un paio di anni alla costruzione della storia e quindi sappiamo esattamente dove stiamo andando, come si svilupperà la vicenda: questo evita il blocco dello scrittore.

8. V-ați gândit să creați o relație mai strânsă între Jakob și Christa, pentru a atrage un public diferit, un public care preferă puțin romantism?

Avete pensato di creare un rapporto più stretto fra Jakob e Christa, per attirare un pubblico diverso, chi preferisce anche un po’ di romance?

Nu, nu am făcut-o din acest motiv, ci pentru că iubirea face parte din viață și pentru că descoperirea celuilalt sex face parte din adolescență.

No, non l’abbiamo fatto per quello, ma perché l’amore fa parte della vita e perché la scoperta dell’altro sesso fa parte dell’adolescenza.

9. Wolfrun este un personaj complex și imprevizibil,  detestat de fani. Este un villain sau o victimă? Ar trebui să ne așteptăm la un redemption arc, după tot ce a făcut, sau aveți altceva în minte?

Wolfrun è un personaggio complesso ed imprevedibile, molto odiato dai fan. E un villain o una vittima? Dovremmo aspettarci ad un redemption arc, dopo tutto quello che ha fatto, oppure avete qualcosa daltro in mente?

Ei, dragi prieteni, dragi cititori… ar trebui să citiți următoarele volume ca să aflați. Ceea ce vă putem împărtăși este că noi îndrăgim personajele care se schimbă, se transformă, astfel încât pe Wolfrun o așteaptă mari transformări nebănuite.

Eh, cari amici, cari lettori… per saperlo dovrete leggere i prossimi libri. Quello che possiamo anticiparvi è che noi amiamo i personaggi che cambiano, che si trasformano, e grandi trasformazioni attendono al varco la nostra Wolfrun.

Știu că e greșit, dar ceea ce este personajul tau preferat din serie, și de ce?

10. Știm că nu este corect, dar care este personajul vostru preferat  din serie și de ce?

Lo so che non è corretto, però qual’è il vostro personaggio preferito della serie, e perché?

Iată, după cum am răspuns mai sus, nouă ne plac personajele care se schimbă.

Ecco, come detto nella risposta precedente, a noi piacciono i personaggi che cambiano.

11. Dintre toate orașele din lume… de ce ați ales Berlin?

Fra tutte le città del mondo… perché avete scelto Berlin?

După cum am spus, părintele nobil al acestui extraordinar arhetip narativ care este lumea fără adulți este Împăratul muștelor, și dat fiind că povestea lui Golding se desfășoară în mijlocul oceanului, ne-a plăcut să îi aducem omagiu plasând acțiunea noastră pe o insulă urbană – Berlinul de Vest – care între 1961 și 1989 a fost împrejmuit de un zid cu o lungime de peste 150 de kilometri, ceea ce l-a transformat practic într-o insulă în oceanul Germaniei de Est. Și apoi, deoarece povestea lui schimbătoare și dramatică îl transformă într-un fel de Gotham City european. Și, nu în ultimul rând, datorită vivacității sale artistice și culturale extraordinare.

Come dicevamo, il padre nobile di quello straordinario archetipo narrativo che è il mondo senza adulti è il Signore delle Mosche, e dato che la storia di Golding si svolge su un’isola in mezzo all’oceano ci piaceva rendergli omaggio ambientando la nostra in un’isola urbana – Berlino Ovest – che dal 1961 al 1989 è stata chiusa da un muro lungo oltre 150 chilometri che di fatto la rendeva un’isola nell’oceano della Germania Est. E poi per la sua storia mutevole e drammatica che la rende una specie di Gotham City europea. E poi per la sua straordinaria vivacità artistica e culturale.

Fotograf: Anca Zaharia

 

12. După ce finalizați seria Berlin, ce pregătiți pentru cititori? V-am spus că suntem curioși.

Dopo la fine della serie Berlin, che cosa preparate ancora per i vostri lettori? Le abbiamo già detto che siamo curiosi.

Vom continua cu siguranță să scriem romane pentru copii și avem deja câteva idei cu privire la următoarele proiecte. Dar deocamdată sunt idei pe care le păstrăm pentru noi!

Sicuramente continueremo a scrivere romanzi per ragazzi e abbiamo già qualche idea sui prossimi progetti. Ma per ora sono idee che teniamo per noi!

13. Aveți un mesaj pentru fanii din România?

Avete un messaggio per i fan di Romania?

Ei bine, de exemplu mesajul că ne-ar plăcea să venim să ne întâlnim cu voi. Când ne invitați?

Be’, ad esempio che vorremmo venire a trovarvi. Quando ci invitate?

Împrăștiată, dar creativă, cu nasul în cărți și mereu pe fugă. Încăpățânată și cu un doctorat în Sarcasm. Dușmanul declarat al somnului. Cinefilă de mică, cu căștile în urechi oriunde merge, imaginația o îndeamnă să viseze în cele mai (ne)potrivite momente.
No items found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password

Powered by watch naruto shippuden watch one piece watch one punch man online

Download by Wordpress Nulled Themes Keepvid youtube downloader